Hirviseurueen säännöt

RUKAN METSÄSTÄJÄT ry:n hirviseurueen säännöt

1 §

Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan seuran äänivaltaiset jäsenet. Seuran johtokunta kutsuu lehti-ilmoituksella määräämänään aikana hirvenmetsästykseen osallistuvat koolle. Tähän hirviseurueen muodostamista koskevaan tilaisuuteen tulee jokaisen seurueeseen aikovan saapua henkilökohtaisesti tai esteen sattuessa asiamiehen välityksellä. Tähän tilaisuuteen tulee ottaa mukaan tarpeelliset asiakirjat.

2 §

Hirviseurue valitsee kutakin metsästyskautta varten keskuudestaan jahtivoudin ja tarpeellisen määrän varavouteja, joiden ensisijaisena tehtävänä on hirvenmetsästyksen järjestäminen ja valvonta. Jahtivouti ja varavoudit muodostavat 6 henkilön ryhmän, joka käsittelee ja päättää metsästykseen kuuluvat ja siitä johtuvat asiat.

3 §

Hirviseurueen jäsenen tulee tutustua ennen metsästyksen alkua hirvenmetsästystä koskeviin voimassa oleviin säännöksiin. Mikäli jäsen laiminlyö tämän velvollisuuden taikka tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo hyviä metsästystapoja, voidaan hänet erottaa seurueesta määräajaksi.

4 §

Ampumaluvan omaava jäsen on velvollinen huolehtimaan aseensa kunnosta. Mikäli hänen aseessaan tai aseen käsittelyssä havaitaan sellaisia puutteita tahi vikoja, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa hänelle itselleen taikka muille, hänet siirretään ajomieheksi.

5 §

Mikäli jäsen ampuu muun kuin ammuttavaksi sovitun eläimen taikka käyttäytyy muutoin annettujen ohjeiden ja määräysten vastaisesti voidaan hänet erottaa seurueesta tai siirtää ajomieheksi. Jäsen, joka on haavoittanut hirveä, on osallistuttava haavoittuneen eläimen jäljittämiseen niin kauan, kuin se on tarpeellista ja estyneenä ollessaan järjestettävä toinen jäsen sijaisekseen.

6 §

Metsästykseen osallistuvan jäsenen tulee aina pitää mukanaan säännösten edellyttämät ja muutoin tarpeelliset varusteet ja asiakirjat.

7 §

Mikäli jäsen osallistuu metsästykseen alkoholin vaikutuksen alaisena tai hän käyttäytyy muutoin sopimattomasti, on jahtivoudin tai varavoudin estettävä hänen osallistumisensa metsästykseen.

8 §

Jokaisen jäsenen tulee osallistua metsästykseen ja saaliin käsittelyyn. Mikäli jäsenellä on tärkeän syyn johdosta este on hänen siitä ilmoitettava jahtivoudille. Varsinaisia metsästyspäiviä ovat lauantai ja sunnuntai. Hirviseurue päättää erikseen muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä. Ensimmäisenä metsästyspäivänä seurue kokoontuu alkukokouksessa sovittuun paikkaan kello 8.00.

9 §

Hirvenlihojen jakaminen seurueen kesken suoritetaan tasajaon periaatetta noudattaen. Poissaolopäivät kuitenkin vähentävät jako-osuuden määrää seurueen päättämällä tavalla. Samassa taloudessa asuvat jäsenet ovat oikeutettuja ainoastaan yhteen jako-osaan. Ampujalla on oikeus saada saaliista sarvet, pää, kieli ja nahka, kuitenkin vain yhdet sarvet metsästyskautena. Ampujalla on oikeus valita haluamansa sarvet kaatamistaan hirvistä. Ylimääräiset sarvet myydään huutokaupalla seuran hyväksi. Kiinteistön omistaja, jonka maalle hirvi kaatuu, saa hirvestä 10 kg lihaa. Mikäli jonkun omistajan maalle kaatuu samana metsästyskautena useampi kuin yksi hirvi, saa hän kuitenkin vain yhden lihaosuuden. Kiinteistön omistaja, joka itse tai hänen samassa taloudessa asuva jäsen osallistuu hirvenmetsästykseen, ei ole oikeutettu saamaan edellä mainittua lihaosuutta. Seuran järjestämiin hirvipeijaisiin varataan tarvittava määrä keitto- tai käristyslihaa. Tämän lisäksi jaetaan seurueeseen kuulumattomille kiinteistöjen omistajille seurueen päättämä määrä lihaa.

10 §

Hirviseurue muodostaa taloudellisesti itsenäisen yhtymän, joka vastaa hirvenmetsästyksestä aiheutuvista kuluista ja kustannuksista noudattamalla tältäkin osin tasajaon periaatetta. Jäsenen on suoritettava hänen osakseen tulevat maksut sovittuun määräaikaan mennessä. Jäseniltä perityt ja ylijääneet rahavarat on tilitettävä seuralle.

11 §

Näiden sääntöjen tarkoituksena on taata hirvenmetsästyksen järjestäminen turvalliseksi sekä muutoinkin säännösten ja hyvien metsästystapojen edellyttämällä tavalla.

12 §

Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi, kun seuran varsinainen kokous on ne hyväksynyt. Ennen hirvenmetsästyksen aloittamista jokaisen hirviseurueen jäsenen on tutustuttava sääntöihin ja tämän jälkeen allekirjoituksellaan vahvistettava sitoutuvansa noudattamaan sääntöjä.

Kuusamossa heinäkuun 29. päivänä 1987

Tuomo Tahkola
Juhani Kela
Jorma Aittakumpu
Pauli Virkkula
Viljo Keränen
Eero Virkkula
Veikko Karjalainen

Nämä säännöt on hyväksytty Rukan Metsästäjien kesäkokouksessa Rukan koululla 14. päivänä elokuuta 1987.